Alte activități

Colegiul prefectural
Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor
Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
Comisia de dialog social
Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice
Comisia judeţeană privind incluziunea socială
Grupul de lucru pentru derularea POAD
Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor
Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006
Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013
Comisia de delimitare teritorială între unități administrative
Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)
Comisia de analiză tehnică
Comisia de atribuire denumiri
Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme
Centrul local de combatere a bolilor (animale)
Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 652/2023 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023 – 2029 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023 – 2024
Grupul de lucru județean pentru implementarea Planului Național de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic
Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport
Grupul de lucru pentru derularea Schemei nationale de sprijin pentru persoanele varstince si pentru persoanele fara adapost (S.N.S.P.V.P.A.)